Palm Desert - Strefa Zero 16.12.2011
by rudatośka on