Norwegia 2019
by rudatośka on


Coma - 25.04.2019 Klub Wytwórnia Łódź
by rudatośka on


Happysad / 05.04.2019 / Łódź, Wytwórnia
by rudatośka on


Do Diabła z Wami - 21 II, Łódź Magnetofon
by rudatośka on


Nocny Kochanek - 15.02.2019 Wytwórnia Łódź
by rudatośka on